Boris Šuštaršič

Boris Šuštaršič, predsednik

t: (01) 47-20-500 ♦ f: (01) 43-28-142 ♦ e: boris.sustarsic@drustvo-distrofikov.si

Boris Šuštaršič je rojen junija 1945 v Ljubljani. Njegovo življenje je odločilno zaznamovalo dedno progresivno živčno-mišično obolenje (neuromuscular disorder), zaradi katerega je od svojega 11. leta na invalidskem vozičku.

Kljub hudi invalidnosti je ob podpori staršev redno končal osemletko in opravil gimnazijsko maturo. Nato je na univerzi začel s študijem angleščine in francoščine, ki ga je bil prisiljen v drugem letniku leta 1966 zaradi vrste dejavnikov prekiniti, poleg tega pa je tedaj postal prvi predsednik novoustanovljenega Združenja distrofikov Jugoslavije in tri leta kasneje tudi predsednik Društva distrofikov Slovenije.

Od tedaj je svojo poklicno in življenjsko pot podredil organiziranemu delovanju v tej invalidski organizaciji in sodelovanju z drugimi organiziranimi skupinami invalidov. Že vrsto let uspešno gradi sistem organizacijsko močne in razvejane, ekonomsko uspešne in človeško optimistične politike celostne skrbi za invalide. Sposobnost povezovanja ločenih sestavin v nove celote ga je pripeljala do vodenja Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, v katerem je bistveno prispeval k razvoju kulture sodelovanja med različnimi skupinami invalidov. Enako inovativen je tudi na področju zaposlovanja invalidov in pri povezovanju invalidskih podjetij ter je predsednik Združenja invalidskih podjetij Slovenije.

Boris Šuštaršič je razvil svojstven način sprejemanja lastne invalidnosti in se posvetil zbiranju specifičnih znanj, da bi uresničil številne zamisli in jih umestil kot dosegljive v življenju invalidov. Pod njegovim vodstvom Društvo distrofikov Slovenije na strokovnih osnovah razvija artikulacijo interesov distrofikov, ki jih društvo zagovarja pri razvoju zdravstva in socialnega varstva, nekaj teh interesov pa je društvo razvilo v dve uspešni invalidski podjetji: leta 1980 je ustanovilo Birografiko BORI, ki se je iz skromnih začetkov razvilo v visoko tehnološko podjetje, ki uspešno nastopa na prostem trgu, v panogi ki je izredno kompetitivna. Družba stalno izpolnjuje svojo tehnologijo in druge resurse ter s tem vzdržuje svojo konkurenčnost na odprtem tržišču. Drugo podjetje, ki ga je društvo l. 1987 ustanovilo z namenom usposabljanja in zaposlovanja distrofikov pod posebnimi pogoji, je invalidsko podjetje Dom dva topola v Izoli, ki je namenjeno ohranjevanju zdravja in krepitvi bioloških potencialov ob izvajanju komplementarnih socialnih aktivnosti, ki dvigajo kvaliteto življenja distrofikov.

Boris Šuštaršič je strokovnjak za učinkovit management na področju invalidskega varstva, kjer združuje teoretično in praktično delo ter je bil pobudnik številnih socialnih inovacij. Je avtor ali soavtor številnih člankov, strokovnih prispevkov, referatov s tematiko invalidnosti. Posebej pomemben je njegov prispevek pri nastanku veljavne državne razvojne strategije na področju invalidskega varstva, katero sta leta 1992 sprejela slovenska vlada in parlament. Slovenska vlada ga je imenovala tudi za predsednika delovne skupine, ki je ta dokument pripravila.

Leta 1992 je bil prvič izvoljen v Državni svet Republike Slovenije, leta 1997 nastopil drugi mandat in leta 2007 še tretjega. Zavzema se za Slovenijo kot socialno državo v smislu 2. člena ustave in s tem za socialne politike, ki socialno ogroženemu prebivalstvu zagotavljajo zadostno podporo, da ne zaide v brezizhodne stiske zaradi tržne tekmovalnosti, kakor tudi za izenačevanje možnosti in neodvisno življenje invalidov v skladu s Konvencijo o njihovih pravicah.

Doslej največje priznanje za dosežke na področju socialnega varstva v samostojni slovenski državi mu je izkazalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z nagrado za izjemne uspehe pri delu na področju socialnega varstva in državno odlikovanje s častnim znakom svobode Republike Slovenije za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidov Slovenije. S svojim delom in celotnim življenjem dokazuje, da je aktiviranje ljudi za reševanje lastnih socialnih stisk prvo in poglavitno načelo uspešnega socialnega varstva.

V prostem času, ki je sicer bolj izjema kot pravilo, si rad ogleda košarkarsko tekmo Union Olimpije ali slovenske reprezentance, je pa tudi velik ljubitelj in poznavalec filma.

Boris Šuštaršič dokazuje, da si tudi najtežji invalidi znajo in zmorejo zgraditi uspešno kariero in ob tem pustiti pozitiven pečat v svojem družbenem okolju.