Vložen predlog Zakona o osebni asistenci

Vložen predlog Zakona o osebni asistenci

Poslanska skupina Nove Slovenije je prehitela kolege iz drugih strank, ki so napovedovali podobno in minuli četrtek v proceduro vložila predlog Zakona o osebni asistenci. Konceptualno gre za predlog, ki je podoben tistemu iz leta 2010 in kasnejšim, vendar prinaša nekatere ključne spremembe, ki se nanašajo na pomanjkljivosti, izpostavljene v stališču Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije do lanskega predloga zakona.
Predlog ohranja prag upravičencev 18-65 let in najmanj 30 ur tedensko, vendar v 9. členu uvaja t.i. komunikacijski dodatek, ki gluhim, slepim ali gluhoslepim uporabnikom, ki potrebujejo samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, omogoča, da se jim lahko odobri osebna asistenca v obsegu 5 ur na teden v obliki denarnega nadomestila. Če tak uporabnik prejema dodatek za pomoč in postrežbo na podlagi drugih predpisov, se mu izplača samo razlika med dodatkom in zneskom, do katerega bi bil upravičen.
Pravica do osebne asistence se izključuje s celodnevnim institucionalnim varstvom, družinskim pomočnikom in dolgotrajno bolnišnično obravnavo, ne izključuje pa se s storitvijo pomoči na domu po zakonu, ki ureja socialno varstvo. V tem primeru se število ur osebne asistence ustrezno zmanjša.
Predlog predvideva, da podrobnejšo opredelitev storitev osebne asistence določi minister, pristojen za invalidsko varstvo, skupaj z uporabniki. Resorni minister s podzakonskim aktom določi tudi ceno ure osebne asistence.

O pravici do osebne asistence odloča center za socialno delo, ki na podlagi izvedenskega mnenja izda ustrezno odločbo, pritožbeni organ je MDDSZ. Izvedensko mnenje izda tričlanska komisija, v kateri sta predstavnika socialnega in zdravstvenega varstva ter predstavnik uporabnikov.

Osebno asistenco kot dejavnost lahko izvajajo pravne in fizične osebe, katerih namen ustanovitve ni opravljanje pridobitne dejavnosti ali ustvarjanje dobička.
Predlog predvideva, da se sredstva za osebno asistenco zagotovijo iz proračuna.
Predlog predvideva začetek veljavnosti zakona 1.1.2019, ko se iztečejo pogodbe invalidskih organizacij z MDDSZ.

Predlog objavljen na spletni strani Državnega zbora je dosegljiv tudi tukaj: