Prva socialna pomoč

Prva socialna pomoč

Program zajema pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave, oceno možnih rešitev ter seznanitev distrofika o vseh možnih oblikah socialno varstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi pri državnih institucijah ter o obveznostih, ki so povezane z oblikami storitev in dajatev, kakor tudi seznanitev o mreži in programih izvajalcev, ki nudijo socialno varstvene storitve in dajatve ter v okviru društvenih posebnih socialnih programov. Aktivnosti temeljijo predvsem na bazi funkcionalnega opismenjevanja distrofikov (pomoč pri izpolnjevanju vlog, obrazcev,..), sodelovanja strokovnih sodelavcev društva z državnimi institucijami v zvezi s pridobitvijo posamezne pravice distrofika (socialne pomoči, pomoči na domu, družinskega pomočnika za družinske člane distrofika,…) ter sodelovanje z drugimi izvajalci socialno varstvenih storitev v domačem okolju distrofika. Pomemben segment prve socialne pomoči predstavljajo tudi obiski distrofikov na sedežu društva in na domu pri distrofikih, ki nas iz različnih vzrokov ne morejo obiskati na sedežu naše organizacije (oddaljenost, starost, bolezen…) s katerimi se seznanimo v kakšnih življenjskih razmerah živijo.